top of page

VI HJÄLPER ER UTVECKLA ERT VARUMÄRKE!

NEXTPHASE är ett Stockholmsbaserat konsultföretag och nätverk som tillsammans med sina kunder identifierar och implementerar de bästa möjligheterna i en alltmer digitaliserad och konkurrensutsatt värld. Målsättningen är alltid att skapa och kommunicera mesta möjliga värde, utveckla kundernas verksamheter och affärer, uppnå varaktiga konkurrensfördelar samt skapa bestående tillväxt och lönsamhet.

 

Vi arbetar alltid nära våra beställare och alltid i iterativa processer med många avstämnings-,  acceptans- och leveranspunkter. Våra leveranser går alltid att använda direkt som de är. Vi modererar också ofta fram långsiktiga lösningar och planer med våra kunder, med beslut i konsensus, win-win och dokumenterar alltid alla beslut samt allt som görs. 

Vi strävar alltid efter att i varje relation och uppdrag hitta balansen mellan att vara å enda sidan professionella, effektiva och affärsmässiga, å andra sidan vara personliga, kreativa och ärliga. Det är också superviktigt att vi alla tillsammans har en öppen, prestigelös och humoristisk atmosfär där alla kan vara sig själva och uppmuntras att bidra på bästa möjliga sätt.

Våra leveranser skräddarsyrs i första hand utefter din situation och nedan beskrivna tjänsteområden. Men, ibland är det inte krångligare än att du vet precis vad du behöver - och därför har vi listat några av våra mest populära paketerade tjänster här

Tjänsteområden

STRATEGI

Undersöker och granskar ert taktiska och strategiska beslutsunderlag. Analyserar och vidareutvecklar er affärslogik, affärsmodell samt strategier inom tillväxt, marknad, varumärke, kommunikation och försäljning. Rådgivare åt VD och ledningsgrupp. Vidareutvecklar och dokumenterar er affärslogik, affärsmodell, affärs- och verksamhetsplaner, budgets och strategiplaner, prospekts och olika business case. Framtagande av era strategier, kritiska framgångsfaktorer, målbilder, mål samt kpi:er. Kan även planlägga, projektleda samt implementera ovanstående i er verksamhet.

Vanliga leveranser utgörs av Strategiplan, Tillväxtplan, Affärsplan, Budget, Varumärkesstrategi, Marknadsstrategi, Social media strategi, Säljstrategi.

ÄGARFRÅGOR

Diskuterar igenom och modererar fram grundläggande och sofistikerad dokumentation kring gemensamma värdegrunder och visioner hos en eller flera ägare och ägargrupper. Vidareutvecklar och dokumenterar era ägardirektiv, styrelsedokumentation prospekts investment memorandums. Tillsammans formulerar vi (om) era grundläggande verksamhetskritiska formuleringar i form av vision och affärsidé, värderingar samt ägarnas långsiktiga målsättning med verksamheten. Och mycket mer. Vi är rådgivare åt ägare, styrelse, VD och kan gå in i styrelser och ledningsgrupper som ordinarie ledamöter.

Vanliga leveranser utgörs av Ägardirektiv, Styrelseplaner, IM/Prospekts, Värderingsgrunder, Krisplan, VD-direktiv, Styrelseavtal.

VARUMÄRKE

Undersöker och granskar er profil, identitet, image, särdrag, position, kommunikation samt era affärskritiska mål. Analyserar och vidareutvecklar er profilering, differentiering, positionering, segmentering samt era värderingar, kultur och verksamhetens själ. Vidareutvecklar eller tar från grunden fram er logotyp, varumärkesstrategi och identitetsmanual. Tar fram planer för profilering, differentiering, positionering, segmentering eller omprofilering. Planlägger, projektleder samt implementerar ovanstående i ert varumärke samt i er visuella och strategiska kommunikation. 

Vanliga leveranser utgörs av Varumärkesstrategi, Identitetsmanual, Logotype, Profileringsstrategi, Positioneringsstrategi, Segmenteringsstrategi.

MARKNADSFÖRING

Utvecklar och hanterar hela eller delar av er interna och externa marknadsföring, kommunikation och information i alla tillgängliga kanaler, format och media. Formger och producerar färg, form, bild, film, innehåll och copy till samtliga era marknadsföringsaktiviteter. Kan ta ansvar för hela eller delar av er digitala närvaro på webben och sociala media. Optimerar och implementerar leadsgenerering via inbound marketing och sociala medier. Planlägger, projektleder och implementerar ovanstående i er verksamhet och kommunikation. 

Vanliga leveranser utgörs av Marknads- och Kommunikationsplan, Framtagande och vidareutveckling av allt inom ramen för webbar och sociala media. 

FÖRSÄLJNING

Intervjuar och inventerar era kunder och huvudintressenter. Genomför nulägesanalyser på på såväl externa som interna kritiska framgångsfaktorer för er försäljning. Analyserar och bearbetar nyckelkunder och nyckelpartners. Effektiviserar och optimerar er tillväxt och försäljning. Analyserar och eliminerar era säljhinder på nivåerna individ, grupp, system och organisation. Tar fram säljstrategi, säljprocess, säljplan, säljbudget, incitamentsstrukturer samt agerar coach till säljare och säljchefer. Integrerar sälj- och marknadsprocesserna i er verksamhets digitala och fysiska processer. 

Vanliga leveranser utgörs av Säljplan, Tf Säljchef, Säljcoaching, Processeffektivisering inom sälj, Framtagande av incitamentsstrukturer, Rådgivare till VDs.

bottom of page